درباره ما

سرعت رشد در بازار های مالی  و ضرورت استفاده از بهترین تحلیل ها و مشاوران مالی بر کسی پوشیده نیست. سال هاست که این گونه خدمات میهمان ما ایرانیان شده است اما متاسفانه کیفیت و استانداردهای آن فرسنگ ها از استانداردهای جهانی فاصله دارد. مانند این است که این محیط در یک خواب زمستانی فرو رفته و دوست ندارد رشد کند و پویا شود.این مجموعه با تکیه بر تجربه ی چندین ساله ی تیم فنی خود و با پیگیری آخرین تحولات و تکنولوژی های ظهور یافته در این حوزه، قصد دارد تا به سهم خود لذت برخورداری از یک خدمت در سطح کلاس جهانی را به مشتریان خود ارایه کند.